Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2 μηνών) στο ∆ήμος Κόνιτσας

Ο ∆ήμος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/2016 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2)ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με την παρακάτω ειδικότητα, και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο δύο (2)μηνών.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 2
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ : ∆ύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως 65 ετών. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήμο Κόνιτσας από 14/9/2016 έως και τη ∆ευτέρα 19/9/2016

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει ναυποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωσηότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  τα  άρθρα  16  και  17  του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
3.Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  το  αμέσως  προηγούμενο δωδεκάμηνο  δεν έχουν  απασχοληθεί  στο  ∆ήμο  Κόνιτσας ως  προσωπικό  για  την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών,  ο  υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της  απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήμου Κόνιτσας (∆/νση:Πλατεία ∆ημαρχείου –Κόνιτσα τηλ:2655 360313.), αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Βασιλική Τσινασλάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ζ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  

Πηγή: www.konitsa.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου