Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κόνιτσας

Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου Κόνιτσας στην Διαύγεια ο νέος δήμαρχος Κόνιτσας Αντρέας Παπασπύρου ορίζει αντιδημάρχους του Δήμου Κόνιτσας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως πιο κάτω:

α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας, κα. Αικατερίνη Δημάρατου του Λουκά, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:   
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:                               
 1.  Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών και συγκεκριμένα των : Λογιστηρίου και αποθηκών ,εσόδων και Δημοτικής περιουσίας ,ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας -Φωτισμού, ταμείου, βεβαίωσης εισπράξεων, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης .                               
 2. Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ,καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
 3. Την εποπτεία και αντιμετώπιση θεμάτων Αγροτικής Παραγωγής (τομέας φυτικής παραγωγής, τομέας ζωικής παραγωγής, τομέας δασικής παραγωγής). 
 4. Την εποπτεία των κληροδοτημάτων.   
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αετομηλίτσας, Μαστοροχωρίων και Φούρκας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).                     

β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα Ελένη Γαϊτανίδη –Νίνου του Χρήστου, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες :
 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των : Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 2. Την εποπτεία του συνόλου προσωπικού του Δήμου και της οργάνωσης και απόδοσης των υπηρεσιών.
 3. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.
 4. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 6. Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 7. Την διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια (συστήματα ΤΠΕ).
 8. Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.
 9. Τον έλεγχο λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άδειες, υγειονομικός έλεγχος, προστασία καταναλωτή, διαφήμιση, επιβολή προστίμων).
 10. Λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και χορήγηση σχετικών αδειών.                  
γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κο Γεώργιο Καλλιντέρη του Χρήστου, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει: (1) Καθ’ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
 1.  Ανάπτυξης και προγραμματισμού (αναζήτηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τουριστική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αξιοποίηση φυσικών πόρων).
 2. Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων: απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αθλητισμού και Νέας Γενιάς, παιδείας και διά βίου μάθησης, προώθησης και ανάπτυξης εθελοντισμού.
 3. Διάθεση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.                        
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Διστράτου (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).

δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαρίλαο Παρασκευά του Βασιλείου, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:                        
 1. Εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών Έργων και του Αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας.
 2. Προγραμματισμός, σχεδίαση και εκτέλεση έργων (συγκοινωνιακά, κτιριακά, διαμόρφωσης-διαρρύθμισης και εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά).
 3. Εκπόνηση αναγκαίων μελετών.
 4. Επίβλεψη και παραλαβή έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
 5. Τήρηση αρχείου μελετών και σχεδίων.
 6. Σχεδιασμός, μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού.

ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει: (1) Καθ’ ύλην τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής απορριμμάτων, της οργάνωσης και της διάθεσης μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που κάθε φορά απαιτείται.
 2. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
 3. Την συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και αντλιοστασίων.
 4. Τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 5. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μέσων.
 6. Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και μέσων και διαχείρισης καυσίμων, ανταλλακτικών και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 7. Την λήψη μέτρων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του.                     
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας (Άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 3852/2010).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητας καθ’ύλην και κατά τόπο ασκούνται:                     
α. Για τις Αντιδημάρχους Αικατερίνη Δημάρατου του Λουκά και Ελένη Γαϊτανίδου-Νίνου του Χρήστου, από τον Δήμαρχο.
β. Για τον Αντιδήμαρχο Χαρίλαο Παρασκευά του Βασιλείου, από τον Αντιδήμαρχο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη και αντίστροφα.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χαρίλαος Παρασκευάς του Βασιλείου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σταύρο Κίτσιο του Ιωάννη.    
Επίσης μετά από σχετικές ψηφορίες εκλέχθηκαν για την Οικονομική Επιτροπή
Tακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν (αριθμός ψήφων)
 1. κ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (17)
 2. κ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (14)
 3. κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (16)
 4. κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (15)
 5. κ. ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (17)
 6. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ (17)
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν (αριθμός ψήφων)
 1. κ. ΓΚΟΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ (17)
 2. κ. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (17)
 3. κ. ΛΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (13)
 4. κ. ΝΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (17)
 5. κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ (16)
Στην κάλπη καταμετρήθηκαν και τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ρόμπολος του Νικολάου
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Ντάφλης του Γεωργίου
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χρήστος Φασούλης του Γεωργίου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου