Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η ασθένεια των πλάτανων στην περιοχή της Κόνιτσας - Μέτρα, Ζώνες και μερικές επισημάνσεις

Με απόφαση του τμήματος προστασίας και διαχείρισης δασών της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων που αναρτήθηκε σήμερα στην Διαύγεια καθορίζονται ζώνες και λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κόνιτσας,

Συγγεκριμένα:

1) Καθορίζονται τέσσερις (4) νέες οριοθετημένες ζώνες ασφαλείας οι οποίες αποτυπώνονται σε αποσπάσματα χαρτών κλίμακας 1:50.000, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως εξής:

α. Ζώνη στη θέση «Λουτρά Καβασίλων» Τ.Κ. Καβασίλων Δήμου Κόνιτσας, η οποία περιλαμβάνει μια νέα εστία προσβολής.
β. Ζώνη στη θέση «Μολυβδοσκέπαστο – Ι. Μονή» Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστου Δήμου Κόνιτσας, η οποία περιλαμβάνει μια νέα εστία προσβολής.
γ. Ζώνη στη θέση «Γέφυρα Μπουραζάνι» Τ.Κ. Αηδονοχωρίου Δήμου Κόνιτσας, η οποία περιλαμβάνει μια νέα εστία προσβολής.
δ. Ζώνη (διευρυμένη) στις θέσεις «Πλατανάκια, Πούρας, Φράγμα, Στέλλα, Αγριοφράουλες, Κόνιτσα, Έξοδος προς Ιωάννινα, ΕΟ Ιωαννίνων - Κοζάνης» Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας η οποία περιλαμβάνει οκτώ (8) νέες εστίες προσβολής και μία (1) εστία προσβολής παλαιότερου έτους.

Σε κάθε μια από τις ανωτέρω νέες οριοθετημένες ζώνες ασφαλείας, θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια προσβολής.  Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνου απαγορεύεται από αυτές τις ζώνες προς άλλες περιοχές.

2) Καθορίζονται 11 νέες εστιακές ζώνες ακτίνας εκατό (100) μέτρων γύρω από κάθε νέα εστία προσβολής, εντός των οποίων απαγορεύεται χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες, ή ακόμα και όργωμα αγρών).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεστούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να ακολουθηθεί σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί κάποιο μυκητοκτόνο για την απολύμανσή τους, αλλά και για την απολύμανση όλων των υπολοίπων
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

3) Η ζώνη ασφαλείας που έχει καθορισθεί με την με αριθμ. 10975/372/13-03-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας εξακολουθεί να ισχύει.

4) Το Δασαρχείο Κόνιτσας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, παρακαλείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού και εξάλειψης του παθογόνου οργανισμού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις που έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν, να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση.

Επίσης, να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση α) στους Δήμους της περιοχής ευθύνης του για να ενημερωθούν οι κάτοικοι, β) στις Υπηρεσίες που εκτελούν δημόσια έργα αι γ) στους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ώστε να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο :  www.e-konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου